Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Uchylanie uchwał rady pedagogicznej

Dodano: 28.11.2016

Możliwość uchylenia uchwały pedagogicznej, czyli prawo władczej ingerencji w działalność rady, wynika z treści art. 41 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty. Stosownie do tego przepisu dyrektor szkoły lub placówki, w tym również przedszkola, wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ten ostatni uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Treść tej regulacji wskazuje zatem, że prawo uchylenia uchwały rady pedagogicznej przysługuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad jednostką organizacyjną systemu oświaty, którym w większości przypadków jest kurator oświaty. Co istotne, prawo uchylenia uchwały nie dotyczy wszystkich aktów podejmowanych przez radę pedagogiczną, lecz wyłącznie tych wskazanych w art. 41 ust. 1 uso., czyli podejmowanych w ramach kompetencji stanowiących. Do aktów, które mogą zostać uchylone przez kuratora, należą uchwały dotyczące:

  • planów pracy przedszkola, szkoły lub placówki,
  • wyników klasyfikacji i promocji,
  • innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • skreślenia z listy uczniów,
  • ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą, przedszkolem lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły, przedszkola lub placówki.

Kompetencje kuratora nie obejmują prawa do uchylania uchwał podejmowanych na podstawie art. 41 ust. 2 uso., a zatem podejmowanych w ramach kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej. Zgodnie z tą regulacją rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  • organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi,
  • projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pozbawienie kuratora możliwości uchylenia uchwały, w której rada wydaje opinię w konkretnej sprawie, wynika z faktu, że uchwała taka nie wywołuje wiążących skutków prawnych. Wydana przez radę opinia nie jest wiążąca, a więc zawarte w niej wnioski nie muszą być stosowane przez organ, do którego są kierowane, czyli np. przez dyrektora jednostki. Z kolei uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej wywołują konkretne skutki prawne, a co za tym idzie, muszą być objęte nadzorem po to, aby ewentualna błędna uchwała mogła zostać wyeliminowana z obiegu prawnego i nie wywoływała nieodwracalnych skutków prawnych.

Procedura uchylenia uchwały

Z treści art. 41 ust. 3 wynika, że czynnością inicjującą procedurę uchylenia uchwały jest działanie dyrektora, który wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. Dyrektor danej jednostki, przekonany, że uchwała rady pedagogicznej narusza prawo, i dlatego powinna zostać wyeliminowana, w pierwszej kolejności kieruje do rady pismo, w którym informuje o wstrzymaniu wykonania uchwały. Wstrzymanie wykonania ma w tym przypadku wymiar praktyczny – dyrektor jest podmiotem, który wykonuje uchwały rady podejmowane w ramach kompetencji stanowiących. Jeśli więc uzna, że np. uchwała w sprawie skreślenia z listy uczniów narusza prawo, nie nada jej dalszego biegu, czyli nie wyda decyzji w sprawie skreślenia z listy do czasu, aż organ władny do uchylenia uchwały, czyli kurator oświaty, stwierdzi, czy uchwała jest sprzeczna z prawem czy też nie.

Cały artykuł i niezbędne wzory dokumentów znajdą Państwo w najnowszej aktualizacji „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola” i „Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek”.

Opracował: Michał Łyszczarz, prawnik, współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty

Testuj za darmo
Newsletter