Sejm przyjął projekt Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Projekt mającej wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych został przyjęty przez Sejm i skierowany do prac w Senacie. Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w Karcie nauczyciela.

Zmiany w Karcie nauczyciela

Zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego i urlopu.

Staż w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego ma trwać rok i dziewięć miesięcy, co oznacza wydłużenie stażu o pełny rok kalendarzowy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Wydłużeniu ulegnie również okres czas pracy, jaki musi upłynąć, aby powstała możliwość rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w przedszkolu co najmniej trzech lat, a nauczyciel mianowany na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w przedszkolu co najmniej czterech lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Oznacza to wydłużenie okresu oczekiwania na rozpoczęcie stażu o rok w przypadku nauczycieli kontraktowych oraz aż o trzy lata w przypadku nauczycieli mianowanych. W konsekwencji ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, aczkolwiek przewidziano możliwość skrócenia tego czasu, w przypadku uzyskania wyróżniającej oceny pracy.

Dotacja przedszkolna

Zmiany dotyczą także dotacji przedszkolnej. Dotacja z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, naliczana będzie według organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia placówki przedszkolnej.

Kwestia ta była wielokrotnie poruszana przez samorządy przy naliczaniu dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego. Są przypadki przedszkoli, które znajdują się na terenie innej gminy i środki otrzymuje ta gmina, na obszarze której to przedszkole się znajduje. Chodzi tu zwłaszcza o gminy wiejskie, prowadzące przedszkole na terenie gminy miejskiej, a także o powiaty, które mają oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych specjalnych.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej