Rozporządzenia MEN obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

1 stycznia br. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia MEN dotyczące przedszkoli. Resort wprowadził zmiany w zakresie: zasad naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposobu podziału subwencji oświatowej i organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego.

Od nowego roku dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), lecz dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą placówki przedszkolne lub są dla nich organem rejestrującym

[Rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425)].

1 stycznia br. weszło też w życie rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej, zawierające szereg zmian w sposobie naliczania subwencji na rok 2018. Rozwiązania zaproponowane w rozporządzeniu mają na celu doprecyzowanie sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji. W podziale subwencji zostały również uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych. Chodzi m.in. o podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r. czy zmiany z dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia

[Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2395)].

Od 1 stycznia 2018 r. przepisy mają wprost zezwalać na prowadzenie żłobka oraz przedszkola w jednym budynku, także w przypadku, gdy znajdują się one w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczana dana strefa pożarowa.

Trzeba jednak pamiętać, że nadal nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal innej formy wychowania przedszkolnego, występowały inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

[Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 2446)],

[Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole (Dz.U. z 2017 r. poz. 2445)].