Projekt ustawy – prawo oświatowe

Dodano: 16.09.2016

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informacje na temat projektu ustawy oświatowej.

1. Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom?

Projekt ustawy został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

2. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie od 16 września do 15 października 2016 r.

3. Czego dotyczy konsultowany dokument?

Istotną zmianą w stosunku do stanu obecnego są rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związane z tym modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Przewiduje się także inne zmiany systemowe w wybranych obszarach oświaty, wzmacniające i uzupełniające zmiany ustroju szkolnego.

Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie ustawy – Prawo oświatowe, ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, ulegnie przekształceniu. Proponuje się, aby docelowa struktura szkolnictwa obejmowała: 

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia,
 • szkołę policealną.

W konsekwencji zmiany ustroju szkolnego konieczne są dostosowania w zakresie:

 • organizacji kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych (możliwość tworzenia od 7 klasy szkoły podstawowej), międzynarodowych, sportowych oraz szkół dla dorosłych,
 • określenia czasu trwania obowiązku szkolnego oraz zapisów dotyczących form spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • mechanizmów rekrutacyjnych do szkół,
 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
 • podstawy programowej kształcenia w zawodach,
 • podręczników do kształcenia ogólnego, w tym w zakresie dotacji podręcznikowej,
 • ramowych planów nauczania,
 • druków szkolnych i świadectw,
 • systemu egzaminacyjnego w tym wprowadzenie egzaminu ósmoklasisty.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 września 2017 r. Jednocześnie zostały wskazane inne terminy dotyczące wejścia w życie konkretnych przepisów.

4. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Alina Sarnecka, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, tel. (22) 34 74 467

Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, tel. (22) 34 74 186

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej