Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowa forma zaleceń

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to ważny dokument, którego celem jest przedstawienie zainteresowanym stronom sposobu organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów niedostosowanych społecznie. Ustawodawca, dostrzegając wagę i doniosłość potrzeb płynących z zakresu tego dokumentu, w nowym Rozporządzeniu w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zmienia jego zakres, uszczegóławiając zawarte w nim zalecenia, aby wskazania były bardziej czytelne dla odbiorcy.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z nowym Rozporządzeniem, ma nową strukturę. W akcie tym został przedstawiony wzór orzeczenia, który zawiera: dane poradni wydającej dokument, zespołu orzekającego, wnioskodawcy i dziecka/ucznia, którego dotyczy orzeczenie. Ponadto uwzględnia on okres, na jaki został wystawiony dokument, rodzaj niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego i poparty jest diagnozą oraz uzupełniony zaleceniami, których celem jest wskazanie kierunków pracy z dzieckiem.

Nowe Rozporządzenie zwraca szczególną uwagę na zalecenia. Nadaje im formę wielopunktową i obliguje pracowników poradni do bardziej indywidualnego podejścia do każdego ucznia oraz jego problemów, które wynikają z przeprowadzonej diagnozy.

 

Opracowała: Jagna Niepokólczycka-Gac

Cały artykuł jest dostępny w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.