Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

E-booki

UCZEŃ Z SPE-pakiet 6 części kolekcji

199,26 zł z VAT

Pakiet 6 części kolekcji (dowolnie wybrane 6 części kolekcji) z rabatem 40% (cj 27 zł), wartość pakietu 162 zł

"UCZEŃ Z SPE" (Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)  - to seria 12 e-booków szczegółowo opisująca problemy uczniów z SPE. 

W treści wiadomości proszę wpisać wybrane 6 części.

More details

Na kolekcje składają się:

Część I – Uczniowie z trudnościami w uczeniu się

Część II – Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Część III – Uczniowie wybitnie zdolni

Część IV – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna krok po kroku

Część V – Przepisy oświatowe

Część VI – Uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem

Część VII – Uczniowie z autyzmem

Część VIII – Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący

Część IX – Uczniowie niewidomi i słabowidzący

Część X – Uczniowie z ADHD

Część XI – Uczniowie z chorobami przewlekłymi

Część XIII – Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

Część I – Uczniowie z trudnościami w uczeniu się
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 25
Opis:
• organizacja i wymiar pomocy dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
• zasady organizacji zajęć wyrównawczych
• indywidualizacja pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się
• przyczyny szkolnych niepowodzeń i propozycje ich eliminacji
• proces indywidualizacji, a praca ze społecznością klasy
• prawne aspekty problemów z nauką
• kierowanie i zgłaszanie dziecka na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej
• opis badań psychologiczno-pedagogicznych
• struktura opinii psychologiczno-pedagogicznej
• grupowanie uczniów ze względu na róznorodne deficyty
• ryzyko dysleksji a dysleksja rozwojowa i jej przyczyny
• jak rozumieć opinię psychologiczno-pedagogiczną
• organizacja zajęć specjalistycznych i wyrównawczych
• współpraca z lokalnymi placówkami pomocowymi
• wzór opinii o dziecku z problamami w uczeniu się
• zasady pracy z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Część II – Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 28
Opis:
• uczeń z SPE – informacje ogólne
• aspekty prawne
• etapy kształcenia
• wsparcie poradni
• zadania szkoły i rodziców
• podstawa udzielania pomocy
• zakres obowiązków pracowników szkoły
• formy pomocy dziecku z SPE
• zindywidualizowana ścieżka kształcenia
• indywidualizacja pracy z uczniami z SPE
• aspekty wychowawcze pracy z klasą
• dysfunkcje, jako przyczyny niepowodzeń ucznia w nauce
• dostosowanie metod, form i wymagań w praktyce
• uczniowie, u których udzielenie pomocy wynika z obserwacji poczynionej podczas bieżącej
   pracy lub posiadanej opinii psychologiczno-pedagogicznej

Część III – Uczniowie wybitnie zdolni
Autor: Marzenna Czarnocka
Liczba stron: 23
Opis:
• zdolności, uzdolnienia, talent – próba definicji
• charakterystyka ucznia zdolnego
• uczeń zdolny – podwójnie wyjątkowy
• syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych
• diagnoza uczniów uzdolnionych
• merytoryczne i organizacyjne rozwiązania na rzecz ucznia zdolnego
• wybrane metody pracy z uczniem zdolnym:
• drama
• trening twórczości
• metoda projektu
• mentoring
• tutoring
• coaching
• mentoring lub coaching koleżeński
• action learning
• e-rozwiązania
• zasady pracy z uczniem zdolnym – wskazówki dla nauczycieli
• przykładowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania w rozwijaniu uzdolnień i twórczego myślenia

Część IV – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna krok po kroku
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 20
Opis:
• Współpraca z rodzicami
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – diagnoza
• Etapy diagnozy, cechy wszestronnej diagnozy, strategie diagnozy pedagogicznej
• Metody badawcze
• Współpraca z poradnią
• Diagnoza – orzeczenia I opinie
• Uczeń przewlekle chory
• Pracownik poradni w szkole

Część V – Przepisy oświatowe
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 15
Opis:
• Obowiązki dyrektora
• Warunki pracy
• Zatrudnienie specjalistów
• Upowszechnienie I przepływ informacji
• Struktura przekazu informacji w szkole
• Tworzenie zespołów, praca zespołowa, dostosowanie metod, form I wymagań
• Kalendarz działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Wymagana dokumentacja
• Uczeń “rozpoznany” podczas bieżącej pracy
• Opinia psychologiczno-pedagogiczna
• Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia ustawicznego
• Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
• Zajęcia dodatkowe
• Pedagog szkolny

Część VI – Uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 21
Opis:
• Profilaktyka, interwencja, działania naprawcze
• Ankieta kierowana do rodziców
• Ankieta kierowana do uczniów
• Prośba o oddelegowanie pracownika z poradni – wzór
• Wzór notatki urzędowej z zajścia z udziałem ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ze względu na
   niedostosowanie społeczne
• Notatka z podjętej próby kontaktu z rodzicami ucznia – wzór
• Opinia na potrzeby sądu dla ucznia sprawiającego problemy wychowawcze – wzór
• Normy tworzą świat – scenariusz zajęć
• Alkohol: nie, dziękuję – nie piję – scenariusz zaję
• Trudne emocje każdy czuje, ale nie każdy brzydko się zachowuje – scenariusz zajęć

Część VII – Uczniowie z autyzmem
Autor: Joanna Burgiełł
Liczba stron: 25
Opis:
• Narzędzia przydatne w pracy z uczniem z autyzmem
• Systemy wzmocnień
• Wizualizacja
• Strukturalizacja czasu
• Zachowywanie stałości
• Angażowanie w sprawy klasowe
• Tworzenie sieci społecznej
• Przykładowe systemy zasad do zastosowania w klasie z osobą z autyzmem
• Przykładowy sposób analizowania trudnych zachowań dzieci ze spectrum autyzmu
• Zasady pracy z uczniem z autyzmem
• Autyzm – choroba czy zaburzenie
• Nawiązywanie I podtrzymywanie kontaktów I relacji społecznych
• Komunikowanie się
• Reakcje, zachowania, zainteresowania
• Specyfika funkcjonowania szkolnego
• Deficyty umiejętności społecznych
• Teoria umysłu
• Centralna koherencja
• Funkcje wykonawcze
• Zaburzenia sensoryczne
• Praktyczne porady dla nauczyciela
• Co ja czuję? Praca nad rozumieniem I nazywaniem swoich emocji – scenariusz zajęć
• Co dwie głowy to nie jedna – uczenie współpracy – scenariusz zajęć
• Lepiej cie zrozumieć – uczenie komunikowania się w sposób asertywny – scenariusz zajęć

Część VIII – Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący
Autor: Elżbieta Galas
Liczba stron: 15
Opis:
• Zasady pracy z uczniem niesłyszącym I słabosłyszącym
• Osoba niesłysząca a słabosłysząca
• Charakterystyka problemów uczniów wynikających z wady słuchu
• O czym należy pamiętać w pracy z uczniem niesłyszącym I słabosłyszącym
• Narzędzia przydatne w pracy z uczniem niesłyszącym I słabosłyszącym
• Ćwiczenia ogólnorozwojowe, popawiające koordynację psychoruchową I sprawność fizyczną
• Myślenie przyczynowo-skutkowe
• Ćwiczenia wykorzystujące resztki słuchu
• Ćwiczenia usprawniające narząd mowy
• Budujemy zespół – uczymy się tolerancji – scenariusz zajęć
• Można rozmawiać na różne sposoby – scenariusz zajęć

Część IX – Uczniowie niewidomi i słabowidzący
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 24
Opis:
• Zasady pracy z uczniem słabowidzących I niewidomych
• System I warunki kształcenia
• Miejsce w klasie
• Metody I sposoby nauczania
• Rola pełnosprawnego kolegi
• Ocenianie
• Dostosowanie metdo, form I wymagań
• Uczeń niewidomy
• Narzędzia przydatne w pracy z uczniem słabowidzącym
• W lewo, w prawo, nad I pod – czyli gdzie ja jestem – scenariusz zajęć
• Odkrywamy swoje zalety – scenariusz zajęć
• Nie zrobię tego sam, czyli jak prosić o pomoc
• Żeby nam się chciało chcieć, czyli rzecz o automotywacji

Część X – Uczniowie z ADHD
Autor: Marta Jerzak
Liczba stron: 22
Opis:
• Uczniowie z ADHD charakterystyka zaburzenia
• Kryteria diagnostyczne ADHD według ICD-10
• Szkoła podstawowa, szkoła średnia
• Dziewczęta
• Specyficzne trudności w uczeniu się
• ADHD a dyskalkulia
• Powikładnia, zaburzenia współwystępujące
• ADHD a niepożadane zachowania
• Kiedy warto skorzystać ze strategii “okularów na ADHD”
• Dekalog pracy z nadpopudliwym uczniem w szkole
• Narzędzia I techniki do wykorzystania podczas lekcji
• Techniki pracy z zaburzeniami uwagi
• Prace domowe
• Metody pracy z nadruchliwością
• Strategie na impulsywność

Część XI – Uczniowie z chorobami przewlekłymi
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 18
Opis:
• Uczniowie z chorobami przewlekłymi
• Propagowanie wiedzy o zasobach służby zdrowia
• Dziecko chore a procedury postępowania
• Cukrzyca
• Epilepsja
• Astma
• Zaburzenia psychotyczne
• Depresja
• Wskazówki do planowania lekcji wychowawczych
• Wszyscy jesteśmy równi choć przecież się różnimy – scenariusz zajęć
• Pomagamy choremu koledze – scenariusz zajęć
• Uczymy się od innych, słabszych, chorych, niepełnosprawnych – scenariusz zajęć

Część XIII – Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
Autor: Jagna Niepokólczycka-Gac
Liczba stron: 17
Opis:
• Zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
• Zasada ciągłości oddziaływań terapeutycznych
• Dobór odpowiedniego sposobu nauczania
• Wartość dodana w pracy zespołowej
• Rozpoznanie potrzeb
• Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
• Rola nauczyciela, ewaluacja działań
• Narzędzia przydatne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
• Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
• Ćwiczenia usprawniające spostrzeganie
• Ćwiczenia pamięci wzrokowej bezpośredniej oraz uwagi
• Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
• Ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmiczne
• Ćwiczenia analizy I syntezy słuchowej
• Ćwiczenia rozwijające I usprawniające orientację czasowo-przestrzenną
• Motoryka wielka I mała
• Organizacja kształcenia
• Czas trwania nauki
• Wczesne wspomaganie
• Odroczenie obowiązku szkolnego, dostępne formy kształcenia, przewóz
• Liczebność klas, dodatkowa pomoc
• Uczeń niepełnosprawny w stopniu lekkim
• Niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym I znacznym
• Niepełnosprawność w stopniu głębokim

Powiązane

Testuj za darmo
Newsletter