Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

E-booki

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r. (e-book) Powiększ

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r. (e-book)

165,00 zł z VAT

E-book „Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw" zawiera wszystkie niezbędne informacje związane z nowelizacją k.p.a., która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. To nieoceniony materiał przygotowany przez prawnika specjalizującego się w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Jest wsparcie dla wszystkich osób, które w swojej pracy wykorzystują przepisy k.p.a.

Publikacja ma postać e-booka (wersja elektroniczna). Zawiera pakiet dokumentów w formacie pdf i będzie dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.

More details

Nowelizacja k.p.a., która weszła w życie z dniem 1 czerwca br. w sposób znaczący zmienia ustawę, wprowadzając jednocześnie zupełnie nowe zasady w ogólnym postępowaniu administracyjnym np. milczące załatwienie sprawy czy mediacja.

Nasza publikacja w bradzo przystępny sposób poprowadzi Państwa krok po kroku przez wszystkie zmiany.

Dodatkowo e-book zawiera: Gotowe do edycji i wydruku wzory dokumentów:

 • pełnomocnictwo od organu
 • wniosek ogólny
 • wzory pouczeń
 • wzór decyzji administracyjnej
 • wzór odwołania
 • wzór pełnomocnictwa
 • wzór podania
 • wzór ponaglenia
 • wzór postanowienia
 • wzór protokołu
 • wzór upoważnienia
 • wzór wezwania
 • wzór wniosku
 • wzór zaświadczenia
 • wzór zawiadomienia
 • zaświadczenie milczącego załatwienia sprawy

Spis treści:

I. Przedmiot nowelizacji.

1. przyczyny postępowania wprowadzenia zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a) oraz niektórych innych ustaw;

2. zakres wprowadzonych zmian ustawą nowelizującą – ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.935 z dnia 12 maja 2017 r.);

3. cel wprowadzenia nowelizacji.

II. Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego.

1. omówienie i przedstawienie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 6-16 k.p.a.) w tym nowych zasad ogólnych wprowadzonych nowelizacją do Kodeksu postępowania administracyjnego:

a) zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate) – art. 7a k.p.a;

b) zasada współdziałania organów administracji przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych;

c) zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania – modyfikacja zasady pogłębiania zaufania obywateli do działania organów administracji – art. 8 § 1 k.p.a.;

d) zasada pewności prawa – art. 8 § 2 k.p.a.;

e) modyfikacja zasady polubownego rozstrzygania spraw administracyjnych – zmiana art. 13 k.p.a.;

f) modyfikacja art. 15 k.p.a. – zmiany w treści zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego;

g) zmiany w treści art. 16 k.p.a. – definicja decyzji prawomocnej;

h) omówienie nowego art. 81a k.p.a. – zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony.

III. Zmiany w dziale I, rozdziale 7 k.p.a. – Załatwianie spraw.

1. zmiany w art. 36-38 k.p.a.

a) zmiana art. 37 k.p.a. – definicje bezczynności i przewlekłości postępowania;

b) nowy środek zaskarżenia – ponaglenie;

c) sposób wniesienia ponaglenia i procedura jego rozpatrzenia;

d) obowiązki informacyjne organu w zakresie instytucji ponaglenia;

2. zmiana art. 2 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych w kontekście wprowadzenia instytucji ponaglenia;

3. zmiany przepisów art. 52 § 2 oraz 53 § 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.);

4. zmiana treści art. 38 k.p.a. – odpowiedzialność pracownika organu administracji za zwłokę w rozpoznaniu sprawy.

IV. Zmiany w dziale I, rozdziale 8 k.p.a. – Doręczenia.

1. wprowadzenie art. 39² k.p.a. – możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze korespondencji kierowanej do podmiotu publicznego;

2. zmiana treści art. 49 k.p.a. – zawiadomienie poprzez publiczne ogłoszenie;

3. nowy przepis art. 49a k.p.a. – zawiadamianie o decyzjach i czynnościach organu administracji poprzez publiczne ogłoszenie; tryb zaskarżania;

4. nowy przepis art. 49b k.p.a. – udostępnianie stronie decyzji i postanowień na jej wniosek.

V. Zmiany w dziale I, rozdziale 10 – Terminy.

1. nowy art. 57 § 3a k.p.a. – zasady liczenia terminów w latach;

2. zmiana art. 57 § 4 k.p.a. – liczenie terminów a dni wolne.

VI. Zmiany w dziale II k.p.a.

1. Rozdział 1 – Wszczęcie postępowania; zmiana treści art. 64 § 2 k.p.a. – nowy termin na uzupełnienie braków formalnych przez stronę.

2. Rozdział 4 – Dowody:

a) wprowadzenie nowego art. 76a § 2b – możliwość poświadczania odpisów pism za zgodność z oryginałem przez pracownika organu;

b) zmiana treści art. 76a § 3;

c) wprowadzenie nowego przepisu art. 79a k.p.a. – wskazywanie przez organ stronie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnie z żądaniem strony;

d) wprowadzenie nowego przepisu art. 81a k.p.a. – nakaz rozstrzygania niedających się rozstrzygnąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony postępowania; wyjątki od stosowania tego przepisu;

e) wprowadzenie do przepisu art. 83 § 4 k.p.a. – niemożność przesłuchania mediatora.

3. Rozdział 5 – Rozprawa; zmiana treści art. 91 § 3 k.p.a. – sposób zawiadamiania stron nieznanych organowi na rozprawę.

4. Rozdział 5a – Mediacja:

a) ratio legis wprowadzenia nowego rozdziału o mediacji w postępowaniu administracyjnym;

b) cel mediacji i uczestnicy mediacji – art. 96a k.p.a.;

c) zasady wszczęcia mediacji – art. 96b k.p.a. oraz art. 96d k.p.a;

d) niedopuszczalność mediacji – art. 96c k.p.a;

e) termin i przebieg mediacji – art. 96e k.p.a;

f) kto może być mediatorem – art. 96f k.p.a;

g) prawa i obowiązki mediatora – art. 96g k.p.a., 96i k.p.a., 96k k.p.a;

h) obowiązki organu w trakcie mediacji – art. 96h k.p.a;

i) jawność mediacji – art. 96j k.p.a;

j) wynagrodzenie i koszty mediacji – art. 96j k.p.a;

k) protokół z przebiegu mediacji – art. 96m k.p.a;

l) forma zakończenia i mediacji i jej skutki – 96n k.p.a;

m) zmiany innych przepisów w związku z wprowadzeniem instytucji mediacji – art. 35 § 5, 83 § 4, 96a-96n i 263 § 1, 263a i 264 § 1a k.p.a).

5. Rozdział 7 – Decyzje:

a) zmiana treści art. 106 § 6 k.p.a. – obowiązek informacyjny organu w zakresie wniesienia ponaglenia przez stronę;

b) nowy przepis art. 106a k.p.a. – wprowadzenie nowej instytucji do

procedury administracyjnej, tzw. posiedzenia w trybie współdziałania;

c) zmiana treści art. 107 § 1 k.p.a. – elementy składowe decyzji; nowe

obowiązki nałożone na organ w zakresie pouczania stron w treści decyzji; możliwość zrzeczenia się odwołania przez stronę;

d) zmiana treści art. 110 k.p.a. – dodanie § 2, regulującego kwestię terminu związania organu milczącym rozstrzygnięciem sprawy;

e) zmiana treści art. 112 – skutki błędnego pouczenia strony przez organ.

6. Rozdział 8 – Ugoda:

a) zmiana treści art. 114 k.p.a. – przesłanki umożliwiające zawarcie ugody;

b) zmiana treści art. 116 § 1 k.p.a. – termin do zawarcia ugody, obowiązki organu;

c) zmiana treści art. 117 § 1 i 2 k.p.a., dodanie art. 117 § 1a k.p.a. – forma i elementy składowe ugody;

d) wprowadzenie nowego przepisu art. 121a k.p.a. – ugoda zawierana w postępowaniu mediacyjnym.

7. Rozdział 8a – Milczące załatwienie sprawy:

a) cel wprowadzenia nowej instytucji do k.p.a.;

b) rodzaje spraw, które mogą być załatwione milcząco; przesłanki zastosowania instytucji; dwa rodzaje milczącego załatwienia sprawy przez organ – art. 122a k.p.a.;

c) terminy, w jakich następuje milczące załatwienie sprawy – art. 122b-122d. k.p.a.;

d) sposób zakończenia postępowania w sposób milczący; obowiązki organu w

zakresie wydawania zaświadczeń na wniosek strony – art. 122e-122 f. k.p.a.;

e) milczące załatwienie sprawy a powstanie skutku wydania decyzji ostatecznej – art. 122g k.p.a.;

f) inne zmiany przepisów związane z wprowadzeniem instytucji milczącego

załatwienia sprawy – zmiany w artykułach (art. 1 pkt 1, art. 122a-122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.).

8. Rozdział 10 – Odwołania:

1. wprowadzenie nowego przepisu art. 127a k.p.a. – możliwość zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania;

2. fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zmiana art. 52 § 2 i

3 oraz 54a p.p.s.a. w związku z art. 127 § 3 k.p.a.;

a) zmiana treści art. 130 § 4 k.p.a. w kontekście przyznania stronie prawa do

zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania;

b) zmiana treści art. 136 k.p.a. – dodanie § 2, 3 i 4, dotyczących zmian w zakresie postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez organ odwoławczy;

c) wprowadzenie do art. 138 k.p.a. nowych przepisów – art. 138 § 2a i 2b, dotyczących obowiązku określenia wytycznych przez organ odwoławczy w przypadku wydania decyzji kasatoryjnej; zmiana podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;

d) sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – art. 64a-64e p.p.s.a.

9. Rozdział 12 – Wznowienie postępowania:

a) wprowadzenie nowego przepisu art. 151 § 3 k.p.a. – wyłączenie możliwości zastosowania milczącego sposobu załatwienia sprawy w postępowaniu w przedmiocie wznowienia postępowania.

10. Rozdział 13 – Uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji:

a) wprowadzenie nowego przepisu art. 155a k.p.a. – wyłączenie możliwości

stosowania milczącego załatwienia sprawy w postępowaniach z art. 154 i 155 k.p.a.;

b) zmiana treści art. 156 § 1 pkt. 3 k.p.a.;

c) zmiana treści art. 158 § 1 k.p.a. – wyłączenie możliwości załatwienia milcząco sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji;

d) wprowadzenie nowego przepisu art. 163a k.p.a. – wyłączenie możliwości stosowania instytucji milczącego załatwienia sprawy do art. 161-163 k.p.a.

11. Rozdział 14 – Postępowanie uproszczone:

a) cel wprowadzenia postępowania uproszczonego;

b) przesłanki zastosowania tego trybu postępowania – art. 163b k.p.a.;

c) możliwość wniesienia podania przez stronę na urzędowym formularzu – art. 163c k.p.a.;

d) specyfika postępowania uproszczonego w kontekście postępowania dowodowego i zgłaszania nowych żądań przez stronę – art. 163d-163e k.p.a.;

e) uzasadnienie decyzji w postępowaniu uproszczonym – art. 163f k.p.a.;

f) zasady zaskarżania postanowień wydanych w postępowaniu uproszczonym – 163g k.p.a.;

g) zmiany innych przepisów jako skutek wprowadzenia postępowania uproszczonego – art. 35 § 3a, art. 119 pkt 5 p.p.s.a.).

VII. Dział IVa – Administracyjne kary pieniężne.

1. cel uregulowania materii dotyczącej administracyjnych kar pieniężnych w k.p.a.;

2. zakres regulacji, wyłączenia stosowania przepisów o administracyjnych karach pieniężnych – art. 189a k.p.a.;

3. definicja administracyjnej kary pieniężnej – art. 189b k.p.a.;

4. zasada stosowania względniejszych przepisów w kontekście nakładania administracyjnych kar pieniężnych – art. 189c k.p.a.;

5. przesłanki brane pod uwagę przez organ przy nakładaniu administracyjnych kar pieniężnych – art. 189d k.p.a.;

6. siła wyższa a nałożenie administracyjnej kary pieniężnej – art. 189e k.p.a.;

7. przesłanki odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej – art. 189f k.p.a.;

8. termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i termin przedawnienia egzekucji nałożonej kary – art. 189g k.p.a.;

9. bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, a ogłoszenie upadłości strony – art. 189h k.p.a.;

10. odsetki od zaległej niezapłaconej kary administracyjnej – art. 198i k.p.a.;

11. bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej a ogłoszenie upadłości strony; przerwanie biegu przedawnienia – art. 189j k.p.a.;

12. udzielanie ulg w spłacie nałożonych administracyjnych kar pieniężnych – art. 189k k.p.a.

VIII. Rozdział VIIIa – Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g k.p.a.).

1. cel i zakres regulacji;

2. tryb oraz przesłanki występowania o udzielenie informacji do organów administracyjnych innych państw.

IX. Rozdział IX – Opłaty i koszty postępowania.

1. zmiana treści art. 263 § 1 k.p.a. – zaliczenie kosztów mediacji do kosztów postępowania administracyjnego;

2. wprowadzenie nowego przepisu art. 263a k.p.a. – delegacja ustawowa w zakresie kosztów mediacji i wynagrodzenia mediatora;

3. wprowadzenie nowego przepisu art. 264 § 1a k.p.a. – obowiązek wydania przez organ postanowienia w sprawie ustalenia kosztów mediacji;

4. zmiana treści art. 268a k.p.a. – w kontekście wprowadzenia możliwości poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przez upoważnionych pracowników organu administracji.

X. Zmiany dokonane w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

1. wprowadzenie nowego przepisu art. 3 § 2a p.p.s.a.;

2. zmiana treści przepisów art. 52 § 2 i 3 p.p.s.a. oraz uchylenie art. 52 § 4 p.p.s.a.;

3. zmiany dokonane w art. 53 p.p.s.a. – nowe brzmienie § 1, 2 i 3, dodanie § 2a i 2b i 4;

4. zmiana treści przepisu art. 54 § 4 p.p.s.a.;

5. wprowadzenie nowego przepisu art. 54a p.p.s.a.;

6. uchylenie art. 57 § 1 pkt 4 p.p.s.a.;

7. dodanie Rozdziału 3a w dziale III – wprowadzenie instytucji sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej – art. 64a-64e p.p.s.a.;

8. zmiana treści art. 116 p.p.s.a.;

9. wprowadzenie nowych przepisów dotyczących mediacji – art. 116a-116e p.p.s.a.;

10. wprowadzenie nowego przepisu art. 119 pkt 5 p.p.s.a.;

11. wprowadzenie nowego przepisu art. 151a p.p.s.a.;

12. wprowadzenie nowego przepisu art. 182 § 2a p.p.s.a.;

13. wprowadzenie nowego przepisu art. 182a p.p.s.a.;

14. zmiana brzmienia przepisu 230 § 2 p.p.s.a.

XI. Zmiany dokonane w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa.

1. zmiana w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

2. uchylenie art. 102a w ustawie o samorządzie gminnym;

3. zmiana w art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym;

4. uchylenie art. 90a w ustawie o samorządzie powiatowym;

5. uchylenie art. 88a w ustawie o samorządzie województwa;

6. zmiana w art. 90 ust. 1 oraz uchylenie ust. 4 ustawy o samorządzie województwa.

XII. Zmiany dokonane w ustawie o samorządowych kolegiach odwoławczych: 1. zmiana treści art. 2 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

XIII. Zmiany dokonane w ustawie Ordynacja podatkowa.

1. zmiana treści art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

XIV. Zmiany dokonane w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

1. zmiana treści art. 63 ust. 1 oraz uchylenie ust. 3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

XV. Przepisy intertemporalne.

1. art. 15 ustawy nowelizującej;

2. art. 16 ustawy nowelizującej;

3. art. 17 ustawy nowelizującej;

4. art. 18 ustawy nowelizującej.

XVI. Wzory dokumentów

Autor: Radca Prawny Maciej Słowik. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację Radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Działalność zawodową rozpoczął pod koniec studiów. Pracował w kancelariach prawnych na terenie Torunia, Elbląga i Gdańska. Współpracuje także z Kancelariami z terenu całego kraju. W ubiegłym roku założył własną działalność gospodarczą. W toku aplikacji odbywał szkolenia praktyczne w Urzędzie Miasta Gdańska oraz Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

Szczegółowe informacje:

Autor:

Maciej Słowik                                      

Liczba stron:65
Parametry techniczne:e-book, materiały w formacie PDF
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-65774-11-8

Testuj za darmo
Newsletter