Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Szkolenia

SZKOLENIE „NOWE REGULACJE W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO” Powiększ

SZKOLENIE „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 kwietnia 2017 roku"Nowelizacja k.p.a., która weszła w życia od 1 czerwca 2017 r. formułuje wprost kilka nowych zasad ogólnych w postępowaniu administracyjnym. W ramach szkolenia dla instytucji poruszamy następującą tematykę:

 • główne cele nowelizacji k.p.a.zasady ogólnego postępowania administracyjnego
 • milczące załatwienie sprawy
 • mediacja
 • bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie

Szkolenie zamknięte oferowane przez Oficynę MM to praktyczne omówienie obowiązujących zmian w odniesieniu do Państwa instytucji.

CELE SZKOLENIA

 • kompleksowe omówienie zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku, co te zmiany oznaczają dla strony, co dla organu, jakie zostały wprowadzone zasady i wyjątki
 • przedstawienie skutków prawnych i praktycznych istotnych dla przebiegu postępowania administracyjnego
 • wyposażenie uczestników w kompendium praktycznej wiedzy potrzebnej do prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami k.p.a.
 • wskazanie najważniejszych dyrektyw dla organów administracji , którymi musi się ona kierować w codziennej praktyce
 • uczestnicy szkolenia poznają stosowanie w praktyce takich procedur jak: przebieg mediacji, załatwianie ponagleń czy podania w postępowaniu uproszczonym

ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy administracji państwowej
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
 • wszystkie osoby prowadzące dokumentację w oparciu o k.p.a

FORMA SZKOLENIA

Szkolenia z Oficyną MM to przede wszystkim, najwygodniejsza dla Państwa, forma szkolenia zamkniętego w Państwa placówce. Prelegent przyjeżdża w umówionym terminie, we wskazane przez Państwa miejsce. Pracownicy są nieobecni przy biurkach jedynie w trakcie szkolenia, nie tracą czasu i pieniędzy na dojazd czy nocleg.

Podczas szkolenia proszę się spodziewać:

 • miniwykładu wraz z prezentacją multimedialną, omawiającego nowelizację
 • zajęć praktycznych, podczas których pracownicy nauczą się stosowania zmian w praktyce
 • dyskusji grupowej, w ramach której prelegent będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące omawianego tematu

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

4 godziny zegarowe

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pakiet materiałów szkoleniowych zawierający:

 • prezentację, krok po kroku omawiającą wprowadzone zmiany
 • komentarze prelegenta
 • narzędziownię, czyli pakiet gotowych wzorów pism i dokumentów takich, jak: wzory pouczeń, wzór decyzji administracyjnej, wzór wezwania, wniosku, zawiadomienia, procedurę mediacji i wiele innych

Na Państwa życzenie zorganizujemy szkolenie na dowolny temat. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje z Państwa strony.

Czekamy na kontakt telefoniczny pod numerem 61 6536430

lub e-mailowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.:

 • zakres ustawy zmieniającej

 • ratio legis projektowanej nowelizacji

2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:

  • zasada przyjaznej interpretacji przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.

  • zasada współdziałania organów administracji publicznej art. 7b k.p.a.

  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania - art. 8

  • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;

  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.;

  • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.

 1. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:

 • zmiany w art. 36–38 k.p.a., zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i

  przewlekłości;

 • instytucja ponaglenia jako remedium na bezczynność i przewlekłość postępowania

 • procedura rozpoznania ponaglenia

 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

 1. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:

 • art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe;

 1. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:

 • art. 81a k.p.a. - przesłanki i skutki wprowadzenia tej regulacji

 1. Wspódziałanie organów w trybie art. 106 k.p.a. i posiedzenie w trybie współdziałania:

 • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania

 1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

 • jako nowa instytucja postępowania administracyjnego

 • omówienie rodziału rozdziału 5a k.p.a. „mediacja”

 1. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:

 • sposób liczenia skutku zawiadomienia;

 • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;

 • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania

 1. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):

 • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;

 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;

 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;

 • termin milczącego załatwienia sprawy;

 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

 1. Ugoda administracyjna:

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.;

 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;

 • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;

 • forma ugody.

 1. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;

 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;

 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;

 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

 1. Postępowanie uproszczone w k.p.a.:

 • specyfika postępowania uproszczonego;

 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;

 • wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;

 • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych,którymi organ ten dysponuje

 1. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej;

 • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej

 • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia

 • odsetki od kary zaległej

 • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;

 • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;

 • udzielenie ulgi w spłacie.

 1. Współdziałanie organów administracji z administracją UE.

 2. Przepisy intertemporalne.

 1. Inne zmiany w k.p.a. i w p.p.s.a.:

 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;

 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;

 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu

 • prowadzącego postępowanie;

 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu

  administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa;

 • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi doprecyzowanie zasad liczenia terminów.

PRELEGENT

Centrum Szkoleń Oficyny MM współpracuje wyłącznie z doświadczonymi prelegentami, którzy specjalizują się w Kodeksie Postępowania Administracyjnego pod kątem nie tylko teorii, ale przede wszystkim praktyki. Są to prawnicy z długoletnim stażem, prowadzący kancelarie prawne I stykający się na codzień z problematyką k.p.a. Radcy prawni, eksperci, autorzy naukowych publikacji oraz wykładowcy na uczelniach wyższych.

Najlepszym dowodem najwyższej jakości usług Oficyny MM są opinie naszych Klientów.

„Oficyna MM przeprowadziła szkolenie w dniu 10 czerwca 2017 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Roźwienicy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy z nowelizacji KPA, obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. omówienie  zmian z możliwością praktycznego zastosowania. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z wykorzystaniem wielu przykładów praktycznych oraz przy pomocy prezentacji. Doświadczenie zawodowe wykładowcy oraz umiejętność dzielenia się nim sprawiło, że uzyskaną wiedzę będziemy mogli wykorzystać w naszych urzędach".

Franciszek Liszka, Urząd Gminy w Roźwienicy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy

„Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, przeprowadziła w dniu 31 maja 2017 r. na rzecz tut. Urzędu szkolenie zamknięte na temat „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego" dla naszych pracowników. Możemy potwierdzić, że usługa była wykonana rzetelnie i fachowo. Ponadto osoba prowadząca odpowiedziała na wszystkie zadawane pytania przez pracowników i wyjaśniła wszelkie kwestie bardzo przystępnie i zrozumiale. Nie mam żadnych zastrzeżeń do prelegenta, ani co do jakości opracowanych materiałów. W związku z powyższym wydajemy pozytywną opinię w zakresie wykonanej usługi".

Bernard Grucza, Wójt Gminy Sulęczyno

„Szkolenie zorganizowane Przez Państwa Firmę dla Pracowników Urzędu Gminy Zawidz w zakresie Ochrony Danych Osobowych w pełni spełniło Nasze oczekiwania. Prelegent  w sposób przejrzysty i ciekawy przedstawił interesujące nas sprawy. Prelegent posiada dużą wiedzę i umiejętność jej przekazania”. 
 
Janusz Wysocki, Sekretarz Gminy Zawidz
 

Przeczytaj więcej TUTAJ

Czujemy się odpowiedzialni za najwyższą jakość oferowanych Państwu szkoleń, dlatego każda oferta jest przygotowywana indywidualnie, a jej zakres obejmuje m.in. liczbę uczestników oraz indywidualne zapotrzebowanie na konkretną tematykę. Dlatego bardzo prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Nasz doradca skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i przygotuje optymalne rozwiązanie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Można się z nami skontaktować również telefonicznie pod numerem telefonu: 61 653 64 30 lub 606 710 016 lub 728 313 284.

Testuj za darmo
Newsletter